Ang pagkaulaw usa kini ka pamati sa pagbatyag ug kahigwaos, kasal-anan o kung dili, kabakikaw. Sa karong panahona, kita nagatuyok sa tempo kung asa ang pagpahinobra sa materyales na butang gipalabi para lang magpadayag sa gipanag-iyang kabutangan. Usa pud kani ka resulta mao makapamati kita ug kaulaw sa mga sayop nga butang nga dili angay pamation.
Kung basihan nato ang kamatuuran sa karon, kita makapamatig kaulaw tungod:

1. Partikular nga tatak na ngalan sa bisti nga atong ginasuot

brand-becoming-minimalist

Kita makapamatig kaulaw kung ang atong bisting ginasuut kay karaan o gilabyan nas kasikat. Huna-hunaa ug unsay itsura sa imong kinabuhi ug ang imong bisti kay maihap ra pero ang imuhang karakter ang nipaibabaw sa tanan. Sa kamatuuran o praktikal nga perspektibo, mas muangay ang tawo sa imong palibot kun imohang ipadayag ang maanyag nimung karakter nga giubanan ug dakung pahiyom.

2. Ang tinag-iyang sakyanan, mas barato kumpara sa imuhang kasilinganan

becoming-minimalist-car becoming-minimalist-car-dont-get-embarrased

– Ayawg kaulaw! Daghan sa panahon karon ang nangalunud sa utang tungod anang pagpangutang ug sakyanan. Mao kun ikaw musulay, hala sige ug hanasa imuhang kugalingon sa paglangoy. Sama pa sa ilang ginaingon, ang pagpangompetensya sa imuhang silingan para lang muangat, mupatay kini sa imuha sa trabaho, mabayaran lang tanang gastosan. Usa kini usa ka dakong dili!

3. Imuhang gipuy-an mas gamay kumpara sa imung bisita

filipino-sala-house-becoming-minimalist

Usa sa mga rason ngano kasagaran sa katawhan karon niangay sa pag-palit ug dagkung balay tungod kay walay ni abiso nila nga dili angay. Tuuhi ni, mas makapamati kag tinood nga kalipay kun ang imung pinuy-anan gamay ug simple – daling galmon, barato, gamayng gastosan, mas dakug oras ug labi sa tanan, nagpadayag ug kausahan sa pamilya.

4. Imuhang “gadget” karaan

old-gadget-becoming-minimalist

Naay pagkadaghang rason kung ngano kita mupalit ug butang nga labaw sa atong gikinahanglan. Kasagaran sa atoa ginatulod sa unsay gihulmang perspektibo sa atong katilingban. Ngano kita magpadigta man? Kani nahimong rason kung ngano kita dili makapamatig pagkakontento sa mga simpleng mga butang.
Kani usa lamang ka pananglitan nga gibasi sa sinulat nga artikulo:
Ang pamati (kahadlok) ug kaulaw makapaawhag ug panag-iya nga labaw pas gikinahanglan. Pero unsay mahitabo ug kita mu-undang ug pamati ug kaulaw sa sayop nga butang ug mag gukod sa sakto?

1. Unsa kaha ug imbes kita maulaw tungod sa tatak sa atong bisting sinuot, mas maulaw ta tungod sa kadak-on sa atoang aparador?
2. Unsa kaha ug imbes maulaw kita tungod sa klase sa sakyanan nga gipanag-iya, mas maulaw kita tungod sa pagbaliwala sa luho nga kita naa.
3. Unsa kaha ug imbes maulaw kita sa kalidad ug kadaghanon sa atong kabtangan, mas maulaw kita sa kadako sa kwarta nga atong gilaan para sa dinalong butang.
4. Unsa kaha ug ang pagpasulabi mahimug kaulaw? Ug ang responsableng panginabuhi mahimung pamaagi para kita mahimung manghingatagon?

“Siguro kun inani, makapamati kitag kalipay sa mga normal nga butang.”

Ang panag-iya ug gamay nga butang nagahatag ug dakong kaayuhan sa kinabuhi: gamayng pahimug-at, gamayng utang, dakong oras, dugang labi sa kagawasnon, mas dakong opurtonidad sa pagtabang sa katawhan, dakung kontribyusyon ug impluwensya sa komunidad… Ang pamuhunan sa pagtagamtam ug eksperinsiya kesa sa pag gasto sa mga materyal nga butang, muhatag ug mas lalom nga kalipay ug hapak sa kinabuhi. Ang hinam na pag gasto sa materyal nga butang, mahanaw ra dayun sa mubong panahon pero ang kalipay ug panumduman sa usa ka eksperinsiya, mapa pamagdoy o minu-minutong himamat, kini mudugay hantod sa kataposan sa atong kinabuhi.

comments